Równość, Różnorodność i Akceptacja

Równe szanse, brak dyskryminacji oraz poszanowanie praw człowieka, które są podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania Grupy, mają również istotne znaczenie podczas wspierania rozwoju zawodowego oraz osobistego wszystkich pracowników Dragados.

Dragados potępia jakąkolwiek dyskryminację, a szczególnie dyskryminację ze względu na wiek, płeć, religię, rasę, orientację seksualną, narodowość czy niepełnosprawność. To zobowiązanie dotyczy również procesów rekrutacji i awansu, które polegają na ocenie umiejętności danej osoby oraz analizie wymagań, jakie należy spełnić na danym stanowisku.

Dragados wprowadza formalne programy, które mają na celu zapewnienie równych szans. Owe Programy Równości wdrażają konkretne działania w dziedzinie rekrutacji i zatrudniania pracowników, wynagrodzenia, szkoleń, czasu pracy, awansu zawodowego, pomocy oraz polityki socjalnej, zdrowotnej i BHP, jak również przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.